Lärosäten får fortsätta hyra ut bostäder

Pandemin har medfört ett minskat antal inresande utbytesstudenter och gästforskare till Sverige. I juli 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som gör det möjligt för statliga universitet och högskolor att tillfälligt hyra ut bostäder avsedda för utbytesstudenter och gästforskare till andra studenter.
Nu har regeringen beslutat att förlänga förordningen till och med den 31 januari 2022. Därmed undviks kraftigt ökade kostnader på grund av minskade hyresintäkter och lärosätena behöver inte säga upp befintliga lägenheter.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Precisionsmedicin ny möjlighet vid komplexa sjukdomar

I en ny översiktsartikel, publicerad i Journal of Internal Medicine (JIM), genomlyser forskare i den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, beredskapen inför implementering av genomik-baserad precisionsmedicin vid komplexa sjukdomar. En av forskarna är professor Mikael Benson vid Linköpings universitet.
Komplexa sjukdomar handlar till stor del om våra vanliga folksjukdomar såsom allergi, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och stroke. Gemensamt för dem är att ärftlighet, miljöfaktorer och livsstil påverkar risken att insjukna.
Precisionsmedicin brukar också kallas för individuellt anpassad medicin och avser diagnostiska metoder och terapier för individanpassad utredning, prevention och behandling på individnivå eller på delar av befolkningen.
Forskarna bakom artikeln ser en stor potential för utökad användning av precisionsmedicin baserade på genomiska analyser för dessa sjukdomsgrupper. Med sin rapport lägger de grunden för ett nationellt avstamp för att ta nästa steg och implementera befintlig kunskap i kliniken och för att fokusera forskningssatsningar där behoven är som störst.

Arbetet har letts av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Läs en längre artikel på Karolinska Institutets webbplats

Journal of Internal Medicine: Technological readiness and implementation of genomic-driven precision medicine for complex diseases

 

Anders Persson får Erna Ebelings pris

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid LiU, tilldelas Erna Ebelings pris för 2021 som delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Anders Persson får priset för sin framstående forskning och utveckling inom gränslandet mellan radiologi, medicinsk bildvetenskap och visualisering. Forskningen har klinisk tillämpning inom bland annat kardiologi och virtuell obduktion.
Erna Ebelings pris ska främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik. Läs mer om priset och tidigare pristagare på Svenska Läkaresällskapets webb.

Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer?

Skillnaden mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små. Men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel. En ny studie från Vetenskapsrådet pekar ut framför allt två orsaker till detta. Den ena är att kvinnor i högre grad är verksamma inom forskningsfält som utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger sämre möjligheter att meritera sig vetenskapligt. Den andra är att kvinnor generellt möter svårigheter i lite högre grad än män.
Studien bygger på statistik, enkäter och intervjuer genomförda 2020–2021 med cirka 2000 forskare.

Läs hela rapporten på Vetenskapsrådets webbplats

 

UHR ansvarar för höstens högskoleprov

Universitet- och högskolerådet (UHR) kommer fortsatt ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planering och genomförande av provet, förlängs också.
Det var i september 2020 som regeringen beslutade att flytta ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor, till UHR, för att provet skulle genomföras på ett smittskyddssäkert sätt hösten 2020 och våren 2021.
Det kan i nuläget inte uteslutas att vissa restriktioner kvarstår även i höst. Regeringen har därför beslutat att senarelägga den förordning som flyttar ansvaret för provet tillbaka till lärosätena. Den träder i kraft den 1 januari 2022.
Peter Honeth ska också bistå UHR vid högskoleprovet som hålls den 24 oktober 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats